Til vores patienter og samarbejdspartnere

I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden Maj 2018 er der også sket en opdatering af kravene til de oplysninger, som Sportsfyssen som virksomhed skal give til de personer, om hvilke vi behandler oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet en opdateret persondatapolitik for patienter og samarbejdspartnere, for hvilke vi behandler personlige oplysninger som omfattet af persondataforordningen og den tilsvarende danske lovgivning.

Vi modtager typisk oplysninger om personer på følgende vis direkte fra patienter og forsikringsselskaber via sundhedsforsikringer.

Vi indsamler bl.a. følgende personoplysninger:
– Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og evt CPR nummer.
– Vi fører den lovpligtige journal med data om din skade og de behandlinger du får hos os.
– Vi videregiver og overlader personlige oplysninger til forsikringsselskaber hvor patienter får dækket deres behandlinger, og sager hvor patienten selv har anmodet om dette.
– Oplysninger om cpr. nr. videregiver vi alene til myndigheder og samarbejdspartnere, såfremt dette er nødvendigt for opfyldelse af lovkrav eller krav i henhold til andre administrative forskrifter.

Personfølsomme oplysninger videregiver vi som udgangspunkt kun på grundlag af et udtrykkeligt samtykke fra den eller de berørte personer til en sådan videregivelse.

I henhold til persondataforordningen har de patienter, for hvilke vi behandler oplysninger, en række rettigheder.

Som en person, der har registreret personoplysninger hos Sportsfyssen, har du således ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du kan ved skriftlig anmodning til Sportsfyssen enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger eller få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Sportsfyssen Østerbrogade 19, 1 th 2100 Kbh Ø, på mail@sportsfyssen.dk eller tlf. 21708633 hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med forordningens bestemmelser eller lovgivningen i øvrigt.

Hvis din indsigelse er berettiget stopper vi med behandlingen og sletter dine data, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem efter journal lovgivningen eller ud fra karakteren af den rådgivning og dertil relateret sagsbehandling, vi har foretaget indtil da.

Endelig har du ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. En sådan klage kan indsendes til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00.

Opbevaringssikkerhed

Vi tilstræber en høj grad af sikkerhed omkring de personoplysninger, som vi behandler.

Tiltag til sikkerhed omfatter bl.a. aflåsning af lokaler, opbevaring af særligt personfølsomme oplysninger i aflåste behandlerrum , anvendelse af anerkendte hostingpartnere med fokus på datasikkerhed.

For at undgå datatab, tager vi daglige back-up af vores dataset ligeledes ved anerkendt hosting- og backupcenter.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for de registrerede for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

Endelig har vi indarbejdet sletteprocedurer for personoplysninger, der omfatter personoplysninger både i e-mails, dokumenter m.v.

Kontakt

Har du spørgsmål eller klager så kan du kontakte Sportsfyssen ved Anders Madsen, Østerbrogade 19, 1 th, 2100 Kbh Ø, mail@sportsfyssen.dk tlf. 21708633.